Dinleme & Konuşma: Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları

Amaçlar

·       Öğrenciler ders anlatısı, diyalog, görüşme, ve tartışma gibi metinleri takip etmek ve kavramak için gerekli dinleme becerilerini kazanacaklardır.

·       Öğrenciler üniversite düzeyinde akademik dersleri takip edebilmek için etkin iletişim kurmalarını sağlayacak yeterli konuşma becerilerini geliştireceklerdir.


Hedefler

·       Öğrenciler dinledikleri dersin ana fikrini bulabileceklerdir.

·       Öğrenciler dinledikleri dersteki önemli detayları yakalayabileceklerdir.

·       Öğrenciler önemli detaylar ile daha az önemli detayları ayırt edebileceklerdir.

·       Öğrenciler aktif dinleme stratejileri öğreneceklerdir.

·       Öğrenciler etkili not alma stratejileri öğreneceklerdir.

·       Öğrenciler aldıkları notları düşüncelerini organize etmek için kullanacaklardır.

·       Öğrenciler konuyla ilgili kelime ve kelime gruplarını ayırt edebileceklerdir.

·       Öğrenciler bağlama dayanarak çıkarım yapabileceklerdir.

·       Öğrenciler kendilerini akıcı bir şekilde ifade edebileceklerdir.

·       Öğrenciler kendilerini kabul edilebilir bir doğrulukla ifade edebileceklerdir.

·       Öğrenciler fikirlerini anlaşılır biçimde aktarabileceklerdir.

·       Öğrenciler tartışmalara katılabileceklerdir.

·       Öğrenciler farklı kaynaklardan bilgileri analiz edebilecek ve birleştirebileceklerdir.


Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

·       farklı fikirleri ayırt etmek için bağlaşıklık düzeneklerini kullanabileceklerdir.

·       diyaloglar ve derslerdeki kilit terim ve tanımları ayırt edebileceklerdir.

·       konuşmacıların örneklere, sebep – sonuç ilişkilerine, ve kıyaslama – karşılaştırmaya dikkat çekerken kullandıkları ipuçlarını ayırt edebileceklerdir.

·       duyduklarına dayanarak tahminde bulunabileceklerdir.

·       konuşmacının bakış açısını anlayabileceklerdir.

·       etkili not almak için sembol ve / veya kısaltmalar kullanabileceklerdir.

·       bireysel olarak fikirlerini ifade edebileceklerdir.

·       grup tartışmalarında fikirlerini ifade edebileceklerdir.

·       düşüncelerini ifade ederken doğru dilsel yapıları kullanabileceklerdir.

·       düşüncelerini ifade ederken doğru kelimeleri kullanabileceklerdir.

·       dinleme metnindeki önemli bilgileri başka kelimelerle anlatabileceklerdir.

·       arklı kaynaklardan fikirler çıkartarak buna dayalı bir konuşma yapabileceklerdir.

*Burada dinleme metni ile en az 600 kelimeden oluşan orta-üstü düzeyde ders anlatıları kastedilmektedir.

Birleşik Beceriler:  Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları 

Amaç

Öğrenciler becerilerin birleştirilmesi yoluyla lisans eğitimlerine devam etmek için çeşitli akademik konularda akademik metinleri anlamalarını sağlayacak gerekli okuma becerileriyle donatılacaktır.

Hedefler

·       Öğrenciler bir okuma metninde geçen önemli bilgi ve gerçekleri kavrayacaklardır.

·       Öğrenciler bir metindeki ana fikirle yardımcı fikirler arasındaki farkı anlayacaklardır.

·       Öğrenciler bir kelimenin metinde kullanıldığı anlamını anlayabileceklerdir.

·       Öğrenciler metindeki bir ifadede ya da metnin bir bölümünde verilen bilgiye dayanarak çıkarımda bulunabileceklerdir.

·       Öğrenciler metinde ima edilen fikirleri algılayabileceklerdir.

·       Öğrenciler bir okuma metninin organizasyon şeklini ve amacını anlayabileceklerdir.

·       Öğrenciler başka bir kaynaktaki fikirleri kendi kelimeleriyle yazabileceklerdir.

·       Öğrenciler farklı kaynaklardaki bilgileri birleştirerek yazılı ve sözlü cevaplar verebileceklerdir.


Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

·       bir okuma metnindeki bir kelime ve / veya tamlamanın anlamını bulmak için bağlamdaki ipuçlarını kullanabileceklerdir.

·       bir okuma metninden  anlamı, detayları ve / veya çıkarımları anlamak için metin içerisindeki bilgiyi kullanabileceklerdir.

·       metindeki belli zamir vs. gibi öğelerin neyi işaret ettiğini anlayabilmek için metin içerisindeki bilgiyi kullanabileceklerdir.

·       anafikri bulmak için metinde hızla göz gezdirebileceklerdir.

·       belli bir bilgiyi bulabilmek için metni tarayabileceklerdir.

·       bir okuma metnindeki önemli noktaları başka kelimelerle anlatabileceklerdir.

·       bir okuma metninin taslağını çıkartabilecek ve / veya tamamlayabileceklerdir.

·       bir okuma metninde verilen bilgileri sınıflandırabileceklerdir.

·       bir okuma metninden yazarın niyetini ve / veya amacını çıkarabileceklerdir.

·       farklı kaynaklardaki fikir ve / veya bilgileri kıyaslayabilecek ve karşılaştırabileceklerdir.

·       farklı kaynaklardaki bilgileri sentezleyerek yazılı ve sözlü karşılık verebileceklerdir.

*Burada okuma metni ile orta-üstü düzeyde ve en az 500 kelimeden oluşan metinler kastedilmektedir.

Yazma: Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları 

Amaç

Öğrenciler lisans eğitimlerinde gerekli olan akademik metinleri yazmalarını sağlayacak önemli yazma becerileri geliştireceklerdir.

Hedefler

·       Öğrenciler beyin fırtınası yapabilecek ve fikirlerini organize edebileceklerdir.

·       Öğrenciler yazma tekniklerini uygun şekilde kullanabileceklerdir.

·       Öğrenciler metinlerini geliştirmek için uygun bağlaşıklık düzeneklerini kullanabileceklerdir.

·       Öğrenciler fikirlerini tam olarak ifade edecek uygun kelimeleri seçebileceklerdir.

·       Öğrenciler dilbilgisi kurallarına uygun basit ve bileşik cümleler yazabileceklerdir.

·       Öğrenciler tutarlı ve bütünlüklü paragraflar yazabileceklerdir.

·       Öğrenciler yazma becerilerini geliştirmek için bir cümleyi başka kelimelerle ifade etmeyi öğreneceklerdir.

·       Öğrenciler yazma becerilerini geliştirmek için özet çıkarmayı öğreneceklerdir.

·       Öğrenciler tez-sav cümlesi, giriş paragrafı, gelişme paragrafları ve sonuç paragrafı içeren tutarlı, mantıklı ve organize yoruma dayalı kompozisyonlar yazabileceklerdir.

·       Öğrenciler okuma ve dinleme metinlerindeki bilgilere dayanarak yazılı cevaplar verebileceklerdir.


Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

·       taslak hazırlayabileceklerdir.

·       noktalama, büyük-küçük harf ve imla kurallarını uygun şekilde kullanabileceklerdir.

·       paralel yapıları doğru ve etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.

·       metinlerini geliştirmek için çeşitli bağlaçlar, geçiş kelimeleri, zamirler ve artikeller kullanabileceklerdir.

·       metinle ilgili geniş bir yelpazede kelime bilgisinden yararlanabilecektir.

·       kelime türlerini doğru kullanabileceklerdir.

·       yarım cümle, bağsız cümle ve / veya noktalanmamış cümle kullanmadan metinler yazabileceklerdir.

·       ana fikri içeren bir konu cümlesi, destekleyen detaylarla açıklanmış gelişme cümleleri ve ana noktaları özetleyen bir sonuç cümlesinden oluşan paragraflar yazabileceklerdir.

·       yazılacak paragrafın türüne uygun sıralama stilleri kullanabileceklerdir.

·       kompozisyonlarında konu ve ana fikri içeren anlaşılır konu cümleleri yazabileceklerdir.

·       kompozisyonlarının gelişme paragraflarını örnekler, belli olaylar, ve anekdotlar yoluyla geliştirebileceklerdir.

·       ana noktaların özetini, tez-sav cümlesinin başka kelimelerle tekrarını ve / veya kendi yorumlarını içeren etkin sonuç paragrafları yazabileceklerdir.

·       okuma veya dinleme metinlerinin ana fikirlerini ve kilit noktalarını belirten kısa kompozisyonlar yazabileceklerdir.


*Kompozisyon” ile en az 300 kelimeden oluşan orta-üstü düzeyde yazı bütünü kastedilmektedir.

*Kısa kompozisyon ile 150-225 kelimeden oluşan orta-üstü düzeyde yazı bütünü kastedilmektedir.Dilbilgisi: Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları

Amaç

Öğrenciler faydalı ve etkin dilsel yapıları öğrenerek bunları lisans eğitimlerinde uygun şekilde kullanacaklardır.

Hedefler

·       Öğrenciler akademik ve akademik olmayan bağlamlarda karşılaştıkları yapılandırılmış metinleri okuyup anlamak için gerekli dilsel yapıları kullanacaklardır.

·       Öğrenciler iyi organize edilmiş yazılı metni olan dersleri takip etmek ve not almak için gerekli dilsel yapılardan faydalanacaklardır.

·       Öğrenciler akademik ve akademik olmayan konularda tutarlı sözlü karşılık vermek için gerekli dilsel yapıları kullanacaklardır.

·       Öğrenciler akademik ve akademik olmayan konularda tutarlı yazılı cevap vermek için gerekli dilsel yapıları kullanacaklardır.


Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

·       bütün zamanlarla doğru fiil çekimlerini etkin şekilde kullanacaklardır.

·       özne ve yüklemin uyumlu olduğu yapılar kullanacaklardır.

·       isimlerle uygun zamirleri doğru ve etkin şekilde kullanacaklardır.

·       isimlerle uygun azlık-çokluk zarflarını doğru ve etkin şekilde kullanacaklardır.

·       etken ve edilgen fiil çatılarını doğru şekilde kullanacaklardır.

·       başkalarının söylediklerini ve sorduklarını çok sayıda dolaylı aktarım fiili kullanarak aktarabileceklerdir.

·       koşul cümlelerini uygun bağlamlarda doğru şekilde kullanabileceklerdir.

·       durum bildiren, sürmekte olan eylemleri anlatan ve tamamlanmış eylemleri anlatan zamanların farklı işlevleri olan yardımcı fiillerini ayırt edebilecek ve kullanabilcektir.

·       farklı kelime türlerini doğru ve etkili şekilde kullanabilecektir.

·       fiilimsileri doğru şekilde ve uygun bağlamalarda kullanabileceklerdir.

·       karşılaştırma ve üstünlük yapılarını kullanarak kıyaslama yapabileceklerdir.

·       sıfat, isim ve fiillerle çok çeşitli edat öbekleri kullanabileceklerdir.

·       sıfat, zarf ve isim cümleciklerini ve onların kısaltılmış şekillerini doğru ve etkin şekilde kullanabileceklerdir.

·       dil kullanımlarını geliştirecek devrik ve vurgulu cümle yapılarını kullanabileceklerdir.


Kelime Bilgisi: Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları

Amaç


Yazma ve konuşmada ve akademik metinleri okuma ve dinlemedeki yeterliliklerini geliştirmek için kelime dağarcıklarını genişleteceklerdir.

Hedefler

·       Öğrenciler akademik metinlerde sık kullanılan kelimeleri öğreneceklerdir.

·       Öğrenciler akademik ve akademik olmayan okuma ve dinleme metinlerini anlamalarını sağlayacak kelimeleri öğreneceklerdir.

·       Öğrenciler kelime türlerinin farklı yazılışlarına öğreneceklerdir.

·       Öğrenciler metinlerdeki kelimeleri anlamak için stratejiler öğreneceklerdir.

·       Öğrenciler sözlü ve yazılı anlatımda doğru kelime türlerini kullanacaklardır.

·       Öğrenciler eşdizimli kelimeleri kavrama yetilerini geliştireceklerdir.

·       Öğrenciler bir kelimenin bir okuma ve yazma metninde kullanılan farklı anlamlarını öğrenebileceklerdir.


Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

·       konuşma ve yazmada doğru anlamı vermek için uygun kelimeler kullanabileceklerdir.

·       akademik kelimelerin türemiş hallerini kullanabileceklerdir.

·       yazılı ve sözlü çalışmalarına uygun çok çeşitli kelimeleri kullanabileceklerdir.

·       bağlam ipuçlarını kullanarak kelimelerin anlamlarını bulabileceklerdir.

·       kelimenin doğru anlamını belirlemek için bağlam ipuçlarını kullanabileceklerdir.

·       cümledeki kelimelerin türlerini belirleyebileceklerdir.

·       eşdizimli kelimeler kullanarak cümle yazabileceklerdir.

·       birden fazla aynı kelime türü olan kelimelerin farklı anlamlarını ayırt edebileceklerdir.

·       kelimeleri ve kelimelerin farklı türlerini doğru şekilde yazabileceklerdir.

·       kelimeleri ve kelimelerin farklı türlerini doğru şekilde telaffuz edebileceklerdir.


TOEFL: Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları

Amaç


Akademik programlara kabul için gerekli İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmalarını sağlayacak TOEFL becerilerini kazanacaklardır.

Hedefler

·       Öğrenciler konuşma ve/veya dinleme metninin ana fikir ve detaylarını çıkaracaklardır.

·       Öğrenciler duydukları ve okuduklarını başka kelimelerle ifade edeceklerdir.

·       Öğrenciler duydukları ve okuduklarını özetleyeceklerdir.

·       Öğrenciler duydukları ile okuduklarını tutarlı yazma ve konuşmada ilişkilendireceklerdir.


Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

·       bilinmeyen kelime ve kelime öbeklerinin anlamlarını çıkarabilmek için okuma ve dinleme metnindeki bağlam ipuçlarını kullanabileceklerdir.

·       anafikri bulmak için metne göz gezdirebileceklerdir.

·       belli bir bilgiyi bulabilmek için metni tarayabileceklerdir.

·       okuma ve dinleme metinleri için uygun not alma stilleri kullanabileceklerdir.

·       okuma ve dinleme metinlerinin bir bölümü ya da tümü ile ilgili dolaylı ve dolaysız sorulara cevap verebileceklerdir.

·       okuma ve dinleme metinlerindeki bilgiye dayanarak çıkarım yapabileceklerdir.

·       okuma ve dinleme metinlerini anlamak için karmaşık dilsel yapılardan faydalanabileceklerdir.

·       bir yazarın ya da konuşmacının okuma veya dinleme metnindeki niyet ve / veya amacını çıkarabileceklerdir.

·       yapılandırılmış yoruma dayalı bir kompozisyon yazmak için karmaşık dilsel yapılar kullanabileceklerdir.

·       bir soruya etkin bir konuşmayla cevap verebileceklerdir.

·       okuma ve yazma metinlerindeki bilgiye dayanarak yapılandırılmış sözlü ve yazılı cevaplar verebilmek için karmaşık dilsel yapılar kullanabileceklerdir.

·       sözlü ve / veya yazılı dil kulanımında çeşitli akademik kelimeler kullanabilecekler.


*Burada okuma metni ile orta-üstü düzeyde ve yaklaşık 700 kelimeden oluşan her türlü bütünlüklü yazı kastedilmektedir.

*Burada dinleme metni ile yaklaşık 500-800 kelimeden oluşan akademik ders ve kampüs konuşmaları kastedilmektedir.

Bireysel Öğrenme

Amaç

Öğrenciler başarılı bir bireysel öğrenme için gerekli strateji geliştireceklerdir.

Programın sonunda, öğrenciler;

·       bağımsız bir şekilde çalışabileceklerdir.

·       zamanı etkin kullanabileceklerdir.

·       dil öğrencileri olarak güçlü ve zayıf yanlarını teşhis edebileceklerdir.

·       dil öğrenimi için kendi stratejilerini geliştirebileceklerdir.

·       kütüphaneyi etkin şekilde kullanabileceklerdir.