İngilizce Dil Programları ve Kurumları için CEA Standartları 

Misyon

Misyon Standardı 1: Program veya dil kurumu, etkinliklerine, takip edeceği stratejiye ve kaynak kullanımına yön verecek misyon ve hedeflerini yazılı beyan haline getirir. Bu beyan, akademik kadro, öğrenciler ve personelin yanı sıra öğrenci adaylarına, velilerine ve kamuya iletilir ve dönemsel olarak değerlendirilip güncellenir.


Müfredat

Müfredat Standardı 1: Müfredat, programın ya da dil kurumunun misyonuyla uyum halindedir, kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine ve belirlenmiş öğrenci ihtiyaçlarının giderilmesine imkân verecek bir içeriğe sahiptir ve yazılı formdadır. 

Müfredat Standardı 2: Ders hedef ve amaçları ile öğrenci kazanımları yazılı formda olup müfredat ile uyum halindedir ve birbiriyle çelişmez. Müfredat içerisindeki öğrenci kazanımları belirgin ölçüde gelişimi ya da başarıyı yansıtır. 

Müfredat Standardı 3: Eğitici materyaller ve metotlar, ders hedeflerine katkı sunacak yapıda ve ders hedefleriyle uyum halindedir.


Akademik Personel

Akademik Personel Standardı 1: Akademik personel, öğretim görevleriyle orantılı bir tahsil ve hizmet içi eğitime sahiptir.

Akademik Personel Standardı 2: Akademik personel, öğrettikleri konularda lise sonrası düzey için gerekli deneyime sahiptir ve mesleki gelişim için sürekli çaba gösterir.

Akademik Personel Standardı 3: İngilizce eğitimi veren akademik personel, İngilizce konusunda mükemmel yetkinliktedir. İngilizce dışında eğitim veren kurumlarda da ilgili dillerde mükemmel yetkinlik aranır.

Akademik Personel Standardı 4: Eğitim gören öğretmenler, eğitim verecekleri alana uygun bir biçimde seçilir, eğitilir ve denetlenir.

Akademik Personel Standardı 5: Akademik personel, hem işe alındığında hem de görev ya da çalışma koşulları değiştiğinde yazılı olarak bir iş tanımı ve şartname teslim alır. 

Akademik Personel Standardı 6: Program ya da dil kurumu, görevlerini zamanında ve etkin bir biçimde yerine getiren yeterli sayıda akademik personele sahiptir.

Akademik Personel Standardı 7: Program ya da dil kurumu, performans kriterlerini ve değerlendirme prosedürlerini net bir şekilde izah eden bir belgeyi değerlendirme dönemi başında akademik personele iletir; akademik personel değerlendirme sürecini sistematik, düzenli, adil, tarafsız ve kurum hedeflerine paralel bir biçimde yürütür; değerlendirme sonuçlarını akademik personele yazılı olarak ve zamanında aktarır. 


Hizmetler, Donanım ve Kaynaklar

Hizmetler, Donanım ve Kaynaklar Standardı 1: Program ya da dil kurumu, eğitim ve hizmet hedeflerini destekler nitelikte birimlere, ekipmana ve malzemeye sahiptir. Tüm bunlar yeterli sayıda, kullanılabilir ve öğrenciler, akademik personel ve yöneticiler tarafından erişilebilir durumdadır.


İdari ve Mali Kapasite

İdari ve Mali Kapasite Standardı 1: Program ya da dil kurumu, harici kurumlarla olan tüm resmi bağlantıları için gerekçelerini net bir şekilde sunar.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 2: Program ya da dil kurumu, misyonunu (ve –varsa- ev sahibi kurumun misyonunu) gerçekleştirmesine etkin bir şekilde katkıda bulunan bir idari ve yönetsel sisteme sahiptir. Bu yapı içerisinde yer alan idari ve destekleyici makamlar yeterli sayıdadır ve konuma uygun eğitim ve deneyime sahip kişileri istihdam eder.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 3: İdari personel ve diğer çalışanlar, hem işe alındığında hem de görev ya da çalışma koşulları değiştiğinde yazılı olarak bir iş tanımı ve şartname teslim alır. 

İdari ve Mali Kapasite Standardı 4: Program ya da dil kurumu, akademik personel, yöneticiler ve diğer çalışanlar için uygun nitelikteki mesleki gelişim etkinliklerini tanımlar, destekler ve bu etkinliklere katılımı teşvik eder.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 5: Program ya da dil kurumu, performans kriterlerini ve değerlendirme prosedürlerini net bir şekilde izah eden bir belgeyi idari personel ve diğer çalışanlara değerlendirme dönemi başında iletir; değerlendirme sürecini sistematik, düzenli, adil, tarafsız ve kurum hedeflerine paralel bir biçimde yürütür; değerlendirme sonuçlarını personele yazılı olarak ve zamanında aktarır. 

İdari ve Mali Kapasite Standardı 6: Yöneticiler, programın ya da dil kurumunun işleyişine dair strateji ve prosedürlerin güncel ve geçerli olmasını, bunlardan etkilenen tüm personelin ilgili metinlere erişimini, strateji ve prosedürlerin düzenli olarak gözden geçirilmesini ve zamanında, adil, sistematik ve etik kurallarına uygun bir biçimde uygulanmasını sağlar.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 7: Yöneticiler, gerekli durumlarda bilgi alışverişi ihtiyacı içerisinde olan personelin bu yönde iletişimini sağlar.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 8: Program ya da dil kurumu, geçerli diğer kurumsal yönetmeliklerin yanı sıra yerel ve genel kanunlara da uygun olduğunu belgelendirir.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 9: Mali kayıtlar, öğrenci kayıtları, personel ve program kayıtları, devlet yazışmaları ve ihale kayıtları güncel, erişilebilir, eksiksiz, doğru ve gerektiğinde güvenli bir biçimde saklanır. Raporlama etik kurallara ve kanunlara uygun bir biçimde yapılır.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 10: Sözleşmeler kanunlara ve varsa bağlı olan kurumun kurallarına uygundur. Sözleşme taslakları uygun kişilerce hazırlanır, uygun bir değerlendirmeden geçer ve ilgili kişilerce onaylanır.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 11: Mali denetim yetkili kişilerce yapılır. Bu kişiler, kurumun mali yapısının tutarlılığını sağlamak adına uygun yöntem ve prosedürleri takip eder ve genel kabul gören muhasebe kurallarına uyar.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 12: Mali kaynaklar, öğrencilerin, personelin ve diğer tüm sözleşmeli tarafların ihtiyaçlarını giderecek düzeydedir. 


Öğrenci Hizmetleri

Öğrenci Hizmet Standardı 1: Öğrenci kabulü, program amaçları ve programın ya da dil kurumunun (varsa ev sahibi kurumunun da) misyonuyla tutarlıdır ve usulüne uygun olarak eğitilen ve yetkilendirilen kişiler tarafından uygulanır. Kabul işlemleri, öğrencinin kayıt olacak ve öğretim programından yararlanacak derecede nitelikli olduğunun güvencesini sağlar. Hem politikalar hem de onları uygulayacak personel etik standartlara bağlıdır.

Öğrenci Hizmet Standardı 2: Program ya da dil kurumu, göç yönetmeliklerine dair destek sağlamanın yanı sıra, akademik ve kişisel rehberlik ve danışma hizmeti sunar. Bu tür danışma ve destek hizmetleri, nitelikli bireyler tarafından uygun zamanda ve doğru bir şekilde verilir.

Öğrenci Hizmet Standardı 3: Program ya da dil kurumu, kayıt öncesinde ve eğitim süresince oryantasyon hizmetlerini (1) öğrencilerin programa veya kuruma (ve -varsa- ev sahibi kuruma) ve çevresindeki kültüre ve topluma uyumunu sağlamak amacıyla, (2) öğrencilerin sağlık ve güvenlik meselelerinin yanı sıra  göç yönetmelik ve prosedürlerinin de anlamalarını sağlamak amacıyla yürütür.

Öğrenci Hizmet Standardı 4: Program ya da dil kurumu, öğrencilerin kayıt, ders kayıt, derse katılım, seviye ya da ders tekrarı ve program boyunca ilerlemeyle ilgili politikaları anlamalarını sağlamaya çalışır. 

Öğrenci Hizmet Standardı 5: Gerekli olması durumunda öğrenciler sağlık sigortası yaptırabilir ve istisnasız olarak tüm öğrenciler yeterli sağlık sigortası şartları konusunda bilgilendirilir.

Öğrenci Hizmet Standardı 6: Öğrencilerin, dil öğrenimlerini ve varsa diğer çalışmalarını kolaylaştıracak kültürel bağlama erişmek üzere sosyal ve eğlence etkinliklerine erişebilmesi sağlanır.

Öğrenci Hizmet Standardı 7: Program ya da dil kurumu, öğrencilerin barınması konusundaki sorumluluklarını açıkça beyan eder ve yerine getirir.

Öğrenci Hizmet Standardı 8: Program ya da dil kurumu, her türlü yazılı, elektronik ve sözlü ortamda tanımladığı öğrenci hizmetlerinin kapsamını açıkça beyan eder ve düzenli olarak gözden geçirir.


Öğrenci Kabulü

Öğrenci Kabul Standardı 1: Programın ya da dil kurumunun tüm personeli, öğrenci alım ve program tanıtım konularında etik ilkelere bağlıdır. Personel, programın ya da dil kurumunun politikasının ve prosedürlerinin aday öğrenciler ve/veya velileri tarafından anlaşılmasını sağlar. Bu süreçteki her türlü işlemde öğrencinin çıkarı ve rahatı ön plandadır.

Öğrenci Kabul Standardı 2: Programı ya da dil kurumunu öğrencilere ve diğer ilgili taraflara tanıtmak için kullanılan tüm yazılı, elektronik ve sözlü bilgiler doğru ve eksiksizdir.

Öğrenci Kabul Standardı 3: Eğer program ya da dil kurumu, öğrenci kabulü konusunda üçüncü şahıs ve kurumlarla anlaşma veya sözleşme yapmış ise, bu taraflar hakkında eksiksiz bilgi sahibi olduğunu temin eder, bu tarafları denetleme sorumluluğunu üstlenir ve gerektiğinde anlaşmalarını fesheder. 


Eğitim Programının Uzunluğu ve Yapısı

Eğitimin Programının Uzunluğu ve Yapısı Standardı 1: Akademik takvimde bir yılda kaç dönem olduğu, her dönemde kaç hafta olduğu ve her haftada kaç ders saati olduğu belirtilir. Akademik takvim, programın ya da dil kurumunun misyon ve hedefleri ile uyum içerisinde ve bunları destekleyici niteliktedir.

Eğitimin Programının Uzunluğu ve Yapısı Standardı 2: Programın ya da dil kurumunun müfredat planlaması, eğitim seviyelerini açıkça gösterir ve eğitim sürecinde öğrenci gelişiminin nasıl ilerlediğini belirtir.


Öğrenci Başarısı

Öğrenci Başarısı Standardı 1: Programın ya da dil kurumunun seviye belirleme sistemi öğrenci kabul şartlarıyla uyumludur ve öğrencilerin seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilmesini sağlar.

Öğrenci Başarısı Standardı 2: Program ya da dil kurumu, öğrencinin müfredat süresince öğrendiklerini değerlendirmeye uygun araç veya yöntemler kullanarak öğrencinin bir sonraki seviyeye devamına veya kurumdan mezun olabileceğine dair bilgiyi öğrenciye yazılı olarak iletir.

Öğrenci Başarısı Standardı 3: Program ya da dil kurumu, öğrencilerin eğitim süreçlerinin sonunda edindikleri dil yetkinliği seviyelerini net bir şekilde belirten yazılı raporları öğrencilere iletir. 

Öğrenci Başarısı Standardı 4: Program ya da dil kurumu, bireysel sonuçların yanı sıra seviye belirleme, seviye atlama ve mezuniyeti içeren değerlendirme prosedürleri hakkında öğrencileri bilgilendirir. 


Öğrenci Şikâyetleri

Öğrenci Şikâyetleri Standardı 1: Program ya da dil kurumu, öğrencilere resmi şikayetlerini nasıl yapacaklarına dair yazılı bilgi verir. Program ya da dil kurumu, öğrenci şikâyetlerini belgelendirir ve bu tür şikayetlerin çözümleriyle birlikte kayıtlarını saklar.


Program Geliştirme, Planlama ve Değerlendirme

Program Geliştirme, Planlama ve Değerlendirme Standardı 1: Program ya da dil kurumu, programın ya da kurumun geliştirilmesine yönelik yazılı bir plana sahiptir. Bu plan, uygulama ve değerlendirme süreçlerini de içerir.

Program Geliştirme, Planlama ve Değerlendirme Standardı 2: Program ya da dil kurumu, program bileşenlerini düzenli olarak gözden geçirir ve değerlendirir. Müfredat öğelerinin, öğrenci değerlendirme uygulamalarının, öğrenci hizmetleri politika ve etkinliklerinin değerlendirilmesine dair yazılı bir plana sahiptir.