İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Ölçme ve Değerlendirme Aydınlatma Metni

Bu metnin amacı, İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında yapılacak olan sınavlarda kişisel verileri işlenen öğrencilere söz konusu veri işleme ile ilgili esasların açıklanmasıdır.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla İTÜ Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak/İstanbul adresinde mukim İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir:

Yabancı Diller Yüksek Okulu Sınavları Kapsamında Hangi Kişisel Verileriniz İşlenir?

Ad, soyad, öğrenci numarası, e-posta, sınıfı

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemle Toplanır?

Kişisel verileriniz sınav amacıyla kullanılacak olan çevrimiçi form aracılığı ile toplanır.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Toplanır, İşlenir ve Aktarılır?

Toplanan kişisel verileriniz İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında yapılacak olan sınavların yürütülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla toplanır, işlenir ve yurtdışına aktarılır. Kişisel verilerinizi bu amaçla toplayan işleyen platform kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm teknik ve hukuki tebdirleri almaktadır. Platformun’un gizlilik politikalarına https://policies.google.com/privacy?hl=tr bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebepler ile İşlenir?

Kişisel verileriniz, İTÜ ve İTÜ adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Ne Zamana Kadar Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanır ve söz konusu sürenin dolması halinde silinir, anonimleştirilir yahut yok edilir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir ve Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

Kişisel verilerinize ilişkin KVKK kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

-       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-       Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

-       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

-       KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-       Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

-       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı ve sorularınızı, kisiselveri@itu.edu.tr adresi üzerinden üniversitemize iletebilirsiniz. Talebinize en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.