İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANS VE ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Programı ve İstanbul Teknik Üniversitesinin yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ile birlikte yürüttüğü Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları kapsamında İngilizce hazırlık programına devam etmek zorunda olan öğrencilerin eğitim-öğretiminde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans ve Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programlarına kabul edilen öğrencilerin devam etmeleri gereken İngilizce hazırlık programlarıyla ilgili hususlar ile eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ETS: Educational Testing Service sınavını,

b) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

c) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

ç) TOEFL-PBT: Test of English as a Foreign Language-Paper Based Test sınavını,

d) TOEFL: Test of English as a Foreign Language sınavını,

e) TWE: Test of Written English sınavını,

f) Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP): Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programını,

g) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yarıyıl: Bir akademik yıldaki güz veya bahar dönemini,

ı) Yüksekokul: İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilen lisans öğrencilerinden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu Senato tarafından kabul edilen herhangi bir dil sınavı belgesi ile kanıtlayamayanlarla eğitim ve öğretim yılı başında yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayanlar İngilizce hazırlık programına kabul edilirler.

(2) UOLP’ye kabul edilen öğrencilerden yabancı dil düzeylerinin yeterliğini Senatonun belirlediği sınavlardan biri ile belgeleyemeyenler İngilizce hazırlık programına kabul edilirler.

Kurumsal ingilizce yeterlik

MADDE 6 – (1) Üniversiteye kabul edilen lisans öğrencilerinin İngilizce dil bilgilerinin yeterliği Yüksekokul Müdürlüğü tarafından iki oturum halinde yapılan İngilizce yeterlik sınavları ile belirlenir.

(2) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran lisans öğrencileri, eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce yeterlik sınavının birinci oturumuna alınır. Bu oturumda toplam puanın en az %50’sini alarak başarılı olan öğrenciler İngilizce yeterlik sınavının ikinci oturumuna girmeye hak kazanır. İkinci oturumda bu oturumun toplam puanının en az %50’sini almak başarı koşuludur.

(3) Yeterlik sınavında her iki oturumdan istenen en az puanı ve toplamda 100 tam puan üzerinden Senato tarafından belirlenen en az puanı alan öğrencilerin İngilizce dil düzeyleri, fakültelerindeki eğitim ve öğretimi takip edebilmeleri için yeterli kabul edilir.

(4) Üniversiteye kabul edilen UOLP öğrencilerinin İngilizce dil yeterliği Yüksekokul tarafından düzenlenen TOEFL sınavları ile belirlenir. Yeterlik için alınması gereken en az puanlar Senato tarafından belirlenir. Gerekli görüldüğünde, alınması gereken en az puanlar üniversitelerle karşılıklı olarak yapılan protokollerle yeniden belirlenerek ilan edilir.

(5) Lisans ve UOLP için yapılan sınavlarda yeterli bulunmayanlar, hazırlık programlarına alınır. Yeterli bulunanlar ise kabul edildikleri lisans veya UOLP’de öğrenime başlar.

Dış sınavlarda ingilizce yeterlik

MADDE 7 – (1) Lisans ve UOLP öğrencilerinin İngilizce dil yeterlikleri Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınav sonuçlarına göre de belirlenebilir. Bu sınavlar ve yeterlik için alınması gereken en az puanlar Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.

(2) Bu sınav sonuçlarına göre İngilizce yeterliği sağlayan öğrenciler, ilgili fakültenin lisans öğrencisi olurlar. İngilizce hazırlık öğretimi sırasında yukarıda belirtilen sınavlardan birinden başarılı olan öğrenciler isterlerse, İngilizce hazırlık öğretimine devam etmeyebilirler ve takip eden yarıyılda fakültelerinde öğrenime başlarlar.

(3) İbraz edilen sınav sonuçlarının geçerliliği kabul edilmeden önce Üniversite gerektiğinde söz konusu sonuçlar hakkında araştırma yapabilir.

İngilizce hazırlık programı ve düzey belirleme

MADDE 8 – (1) Dil yeterliğini belgeleyemeyen lisans ve UOLP öğrencileri, dil beceri düzeylerinin saptanabilmesi için düzey belirleme sınavına alınarak düzeylerine göre; A (orta-üstü/upper-intermediate), B (orta/intermediate), C (orta-altı/pre-intermediate), D (başlangıç/beginner) olmak üzere dört gruba ayrılırlar.

(2) Bir akademik yıl, her biri en az ondört haftalık güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyılda bu düzeylerin tümünde eğitim yapılabilir.

(3) Yaz öğretimi açılması, Yükseköğretim Kurulunun izniyle, şekli, süresi ve yürütülmesi ise Senato tarafından belirlenen esaslar ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim süresi ve sınav hakları

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran lisans ve UOLP öğrencilerinden, güz yarıyılı başlangıç tarihine kadar bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki koşulları yerine getirenler ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile lisans öğrencisi olurlar ve lisans öğrenimlerine başlarlar.

(2) Söz konusu sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan lisans ve UOLP öğrencileri süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yüksekokula yerleştirilirler ve lisans öğrencileri, lisans İngilizce hazırlık programına; UOLP öğrencileri ise UOLP hazırlık programına devam ederler.

(3) Yüksekokul tarafından yürütülen lisans İngilizce hazırlık programının süresi iki yarıyıldır. İngilizce hazırlık programını güz yarıyılı sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olarak tamamlayan A ve B düzeyi öğrencileri bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen çerçevede lisans öğrenimine başlarlar. Güz yarıyılı sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, bahar yarıyılında derslere devam ederler ve gerekli koşulları sağlamaları halinde yarıyıl sonunda verilen İngilizce yeterlik sınavına girerler.

(4) Yaz öğretimi dahil, kayıt oldukları öğretim yılının sonunda, ilgili fakülte ve bölümlerinde lisans öğrenimine başlamaya hak kazanamayan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılının başında yapılan İngilizce yeterlik sınavına girebilirler. En geç güz yarıyılı başlangıcında yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar, güz yarıyılında fakültelerinde öğrenimlerine başlayabilirler. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilerin ikinci kez İngilizce hazırlık programına devam etme hakları olmaz. Bu öğrenciler aynı eğitim ve öğretim yılında, Yüksekokul tarafından düzenlenen tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girebilirler. Yaz öğretimi sonu sınavı son haklarıdır.

(5) Yüksekokul tarafından yürütülen UOLP İngilizce hazırlık programının süresi iki yarıyıldır. İngilizce dil yeterlik koşulunu birinci yarıyıl sonunda sağlayan öğrenciler için 15/11/2010 tarihli ve 27760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirlenen esaslar uygulanır. Güz yarıyılı sonunda Yüksekokul tarafından düzenlenen TOEFL sınavında başarısız olan öğrenciler ise bahar yarıyılında derslere devam ederler ve gerekli koşulları sağlamaları halinde yarıyıl içerisinde ve sonunda verilen TOEFL sınavlarına girebilirler. UOLP öğrencileri İngilizce hazırlık programındaki bir yıllık öğrenimleri sonunda TOEFL sınavından İngilizce yeterliklerine ilişkin en az puanı alamazlarsa, izleyen öğretim yılında İngilizce hazırlık programı için belirlenmiş olan bir yıllık okul harcının ödenmesi koşulu ile İngilizce hazırlık programına yeniden kaydolabilirler.

Başarısızlık durumu

MADDE 10 – (1) Yüksekokul İngilizce hazırlık öğretiminin birinci yılının veya ikinci yılının sonunda İngilizce dil yeterliğini sağlayamayan öğrenciler isterlerse, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yatay geçiş için başvuru yapabilirler. Yatay geçiş için başvuruda bulunmayan adayların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Lisans ve UOLP hazırlık öğrencileri, hazırlık programında ders ve uygulamaların en az %85'ine katılmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen lisans hazırlık öğrencileri devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılır ve ders yılı sonunda verilen İngilizce yeterlik sınavına girme hakkını kaybederler. Ancak bu öğrenciler bir sonraki akademik yıl içerisinde Yüksekokul tarafından düzenlenen tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girme hakkına sahiptir. Derslere devamları bu oranın altında kalan UOLP hazırlık öğrencileri de başarısız sayılır. Bu öğrenciler dönem içerisinde ve sonunda verilen TOEFL sınavlarına girme hakkını kaybederler. Ancak bir sonraki akademik yıl içerisinde Yüksekokul tarafından düzenlenen tüm TOEFL sınavlarına girme hakkına sahiptirler.

(2) Öğrenciler mazeretlerini, Senatonun belirlediği esaslara uygun olarak belgelendirmek zorundadırlar. Yüksekokul Müdürlüğünce mazeretleri kabul edilen öğrencilerin mazeretli olarak geçirdikleri süre öğrencinin devamsızlık süresinden düşülür.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde o yarıyılın katkı payını ödemek suretiyle kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Lisans İngilizce hazırlık programına kayıt olan öğrenciler, öğrencisi oldukları fakültenin öğrenci katkı payına eşit katkı payını ayrıca ödemekle yükümlüdürler.

(3) UOLP İngilizce hazırlık programına kayıt olan öğrenciler, kayıt olunan yıl için hesaplanan ve aşağıda belirtilen UOLP İngilizce hazırlık programı katkı payını ödemekle yükümlüdürler:

a) UOLP İngilizce hazırlık programına kayıtlı oldukları akademik yılın birinci yarıyılı sonunda dil koşulunu yerine getirmiş olmasına rağmen fakültesinde öğrenime başlamak istemeyen UOLP İngilizce hazırlık öğrencileri, ikinci yarıyıl için belirlenen katkı payını ödemekle yükümlüdürler.

b) UOLP İngilizce hazırlık programı öğrencileri; Yüksekokula kayıtlı oldukları akademik yıl sonuna kadar bölümlerine başlamak için gerekli olan dil koşulunu sağlayamadıkları taktirde, takip eden akademik yılda UOLP hazırlık programına tekrar kayıt yaptırmazlarsa UOLP İngilizce hazırlık programı katkı payını ödemezler.

(4) Öğrenci katkı payını yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz ve bu öğrencilere 28/9/2011 tarihli ve 28068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı ve 29 uncu maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı Durumu ve Değerlendirme

Başarı durumu

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin lisans ve UOLP İngilizce hazırlık programındaki eğitim-öğretimleri süresince yerine getirecekleri yükümlülükler, her eğitim-öğretim yılının başında Yüksekokul Müdürlüğü tarafından tespit edilerek duyurulur.

(2) Bir düzeyin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin o düzeye ilişkin devam yükümlülüklerini, sınav, kısa sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmaları kapsayan düzey içi yükümlülüklerini yerine getirmiş ve her düzey için belirlenmiş olan başarı ölçütlerini sağlamış olması koşulu aranır.

Lisans öğrencilerinin değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) İngilizce hazırlık programında A ve B düzeyi öğrencileri devam koşulunu yerine getirdikleri ve yıl içi sınavlarında Senato tarafından belirlenen ortalamayı sağladıkları takdirde birinci yarıyıl sonunda verilen İngilizce yeterlik sınavına girme hakkına sahiptirler. Bu sınavda başarılı olanlar, fakültelerinde derslere başlarlar. Başarısız olanlar ise bahar yarıyılında derslere B düzeyinde devam ederler. B düzeyi öğrencileri ikinci yarıyılda aldıkları hazırlık öğreniminde diğer düzeylerle aynı koşullara tabidir.

(2) C ve D düzeyi öğrencileri güz yarıyılı sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavına giremezler. C ve D düzeyi öğrencilerinden devam şartını yerine getiren ve Senato tarafından belirlenen not ortalamasını sağlayanlar yıl sonunda verilen İngilizce yeterlik sınavına katılabilirler.

(3) Öğrencilerin lisans öğrencisi olduktan sonra birinci sınıfta hangi İngilizce derslerini alacakları Senato esaslarıyla belirlenir.

UOLP öğrencilerinin değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) UOLP hazırlık programı öğrencilerinin yıl içinde ve yıl sonunda Yüksekokul tarafından düzenlenecek olan TOEFL sınavlarına girme hakkı kazanabilmeleri için aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gerekir:

a) A ve B düzeyi öğrencileri devam koşulunu yerine getirmeleri ve yıl içi sınavlardan Senato tarafından belirlenen ortalamayı sağlamaları durumunda birinci yarıyıl sonunda Yüksekokul tarafından yapılan TOEFL sınavına girme hakkını elde ederler. Bu sınavda TOEFL koşulunu sağlayan öğrenciler lisans programlarında eğitime başlayabilirler. TOEFL koşulunu sağlayamayan öğrenciler ise bahar yarıyılında İngilizce hazırlık programında derslere devam ederler.

b) C ve D düzeyi öğrencileri birinci yarıyıl sonunda Yüksekokul tarafından düzenlenen TOEFL sınavına giremezler. C ve D düzeyi öğrencileri devam koşulunu yerine getirmeleri ve yıl içi sınavlardan Senato tarafından belirlenen ortalamayı sağlamaları durumunda bahar yarıyılı kapsamında Yüksekokul tarafından düzenlenen TOEFL sınavlarına katılabilir.

c) Yüksekokul tarafından düzenlenen TOEFL veya ETS tarafından düzenlenen TOEFL PBT sınavlarından birinden yeterli TOEFL puanını alan, ancak TWE sınavından yeterli puanı alamayan öğrenciler için İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan esaslar uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinli sayılma

MADDE 16 – (1) İzinli sayılma işlemleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Yüksekokul hazırlık programı eğitimine devam eden öğrencilere bir yarıyıl izin verilmez. İngilizce hazırlık eğitiminin sürekliliği açısından akademik yılın başlangıcından itibaren iki yarıyıl izin alınabilir.

Disiplin

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 23/2/2003 tarihli ve 25029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.