Dinleme & Konuşma: Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları

Amaçlar

 • Öğrenciler ders anlatısı, diyalog, görüşme, ve tartışma gibi metinleri takip etmek ve kavramak için gerekli dinleme becerilerini kazanacaklardır.
 • Öğrenciler üniversite düzeyinde akademik dersleri takip edebilmek için etkin iletişim kurmalarını sağlayacak yeterli konuşma becerilerini geliştireceklerdir.

Hedefler

 • Öğrenciler dinledikleri dersin ana fikrini bulabileceklerdir.
 • Öğrenciler dinledikleri dersteki önemli detayları yakalayabileceklerdir.
 • Öğrenciler önemli detaylar ile daha az önemli detayları ayırt edebileceklerdir.
 • Öğrenciler aktif dinleme stratejileri öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler etkili not alma stratejileri öğreneceklerdir. 
 • Öğrenciler aldıkları notları düşüncelerini organize etmek için kullanacaklardır.
 • Öğrenciler konuyla ilgili kelime ve kelime gruplarını ayırt edebileceklerdir.
 • Öğrenciler bağlama dayanarak çıkarım yapabileceklerdir.
 • Öğrenciler kendilerini akıcı bir şekilde ifade edebileceklerdir.
 • Öğrenciler kendilerini kabul edilebilir bir doğrulukla ifade edebileceklerdir.
 • Öğrenciler fikirlerini anlaşılır biçimde aktarabileceklerdir.
 • Öğrenciler tartışmalara katılabileceklerdir.
 • Öğrenciler farklı kaynaklardan bilgileri analiz edebilecek ve birleştirebileceklerdir.

Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

 • farklı fikirleri ayırt etmek için bağlaşıklık düzeneklerini kullanabileceklerdir.
 • diyaloglar ve derslerdeki kilit terim ve tanımları ayırt edebileceklerdir.
 • konuşmacıların örneklere, sebep – sonuç ilişkilerine, ve kıyaslama – karşılaştırmaya dikkat çekerken kullandıkları ipuçlarını ayırt edebileceklerdir.
 • duyduklarına dayanarak tahminde bulunabileceklerdir.
 • konuşmacının bakış açısını anlayabileceklerdir.
 • etkili not almak için sembol ve / veya kısaltmalar kullanabileceklerdir.
 • bireysel olarak fikirlerini ifade edebileceklerdir.
 • grup tartışmalarında fikirlerini ifade edebileceklerdir.
 • düşüncelerini ifade ederken doğru dilsel yapıları kullanabileceklerdir.
 • düşüncelerini ifade ederken doğru kelimeleri kullanabileceklerdir.
 • dinleme metnindeki önemli bilgileri başka kelimelerle anlatabileceklerdir.
 • farklı kaynaklardan fikirler çıkartarak buna dayalı bir konuşma yapabileceklerdir.

*Burada dinleme metni ile en az 600 kelimeden oluşan orta-üstü düzeyde ders anlatıları kastedilmektedir.

Birleşik Beceriler:  Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları 

Amaç

Öğrenciler becerilerin birleştirilmesi yoluyla lisans eğitimlerine devam etmek için çeşitli akademik konularda akademik metinleri anlamalarını sağlayacak gerekli okuma becerileriyle donatılacaktır. 

Hedefler

 • Öğrenciler bir okuma metninde geçen önemli bilgi ve gerçekleri kavrayacaklardır.
 • Öğrenciler bir metindeki ana fikirle yardımcı fikirler arasındaki farkı anlayacaklardır.
 • Öğrenciler bir kelimenin metinde kullanıldığı anlamını anlayabileceklerdir. 
 • Öğrenciler metindeki bir ifadede ya da metnin bir bölümünde verilen bilgiye dayanarak çıkarımda bulunabileceklerdir.
 • Öğrenciler metinde ima edilen fikirleri algılayabileceklerdir. 
 • Öğrenciler bir okuma metninin organizasyon şeklini ve amacını anlayabileceklerdir.
 • Öğrenciler başka bir kaynaktaki fikirleri kendi kelimeleriyle yazabileceklerdir. 
 • Öğrenciler farklı kaynaklardaki bilgileri birleştirerek yazılı ve sözlü cevaplar verebileceklerdir. 

Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

 • bir okuma metnindeki bir kelime ve / veya tamlamanın anlamını bulmak için bağlamdaki ipuçlarını kullanabileceklerdir. 
 • bir okuma metninden  anlamı, detayları ve / veya çıkarımları anlamak için metin içerisindeki bilgiyi kullanabileceklerdir. 
 • metindeki belli zamir vs. gibi öğelerin neyi işaret ettiğini anlayabilmek için metin içerisindeki bilgiyi kullanabileceklerdir.
 • anafikri bulmak için metinde hızla göz gezdirebileceklerdir.
 • belli bir bilgiyi bulabilmek için metni tarayabileceklerdir.
 • bir okuma metnindeki önemli noktaları başka kelimelerle anlatabileceklerdir.
 • bir okuma metninin taslağını çıkartabilecek ve / veya tamamlayabileceklerdir.
 • bir okuma metninde verilen bilgileri sınıflandırabileceklerdir.  
 • bir okuma metninden yazarın niyetini ve / veya amacını çıkarabileceklerdir.
 • farklı kaynaklardaki fikir ve / veya bilgileri kıyaslayabilecek ve karşılaştırabileceklerdir. 
 • farklı kaynaklardaki bilgileri sentezleyerek yazılı ve sözlü karşılık verebileceklerdir.

*Burada okuma metni ile orta-üstü düzeyde ve en az 500 kelimeden oluşan metinler kastedilmektedir.

Yazma: Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları 

Amaç

Öğrenciler lisans eğitimlerinde gerekli olan akademik metinleri yazmalarını sağlayacak önemli yazma becerileri geliştireceklerdir.

Hedefler
·  Öğrenciler beyin fırtınası yapabilecek ve fikirlerini organize edebileceklerdir.
·  Öğrenciler yazma tekniklerini uygun şekilde kullanabileceklerdir.
·  Öğrenciler metinlerini geliştirmek için uygun bağlaşıklık düzeneklerini kullanabileceklerdir. 
·  Öğrenciler fikirlerini tam olarak ifade edecek uygun kelimeleri seçebileceklerdir.
·  Öğrenciler dilbilgisi kurallarına uygun basit ve bileşik cümleler yazabileceklerdir.
·  Öğrenciler tutarlı ve bütünlüklü paragraflar yazabileceklerdir.
·  Öğrenciler yazma becerilerini geliştirmek için bir cümleyi başka kelimelerle ifade etmeyi öğreneceklerdir. 
·  Öğrenciler yazma becerilerini geliştirmek için özet çıkarmayı öğreneceklerdir.
·  Öğrenciler tez-sav cümlesi, giriş paragrafı, gelişme paragrafları ve sonuç paragrafı içeren tutarlı, mantıklı ve organize yoruma dayalı kompozisyonlar yazabileceklerdir.
·  Öğrenciler okuma ve dinleme metinlerindeki bilgilere dayanarak yazılı cevaplar verebileceklerdir. 

Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

·  taslak hazırlayabileceklerdir.
·  noktalama, büyük-küçük harf ve imla kurallarını uygun şekilde kullanabileceklerdir.
·  paralel yapıları doğru ve etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
·  metinlerini geliştirmek için çeşitli bağlaçlar, geçiş kelimeleri, zamirler ve artikeller kullanabileceklerdir.
·  metinle ilgili geniş bir yelpazede kelime bilgisinden yararlanabilecektir.
·  kelime türlerini doğru kullanabileceklerdir.
·  yarım cümle, bağsız cümle ve / veya noktalanmamış cümle kullanmadan metinler yazabileceklerdir.
·  ana fikri içeren bir konu cümlesi, destekleyen detaylarla açıklanmış gelişme cümleleri ve ana noktaları özetleyen bir sonuç cümlesinden oluşan paragraflar yazabileceklerdir.
·  yazılacak paragrafın türüne uygun sıralama stilleri kullanabileceklerdir.
·  kompozisyonlarında konu ve ana fikri içeren anlaşılır konu cümleleri yazabileceklerdir. 
·  kompozisyonlarının gelişme paragraflarını örnekler, belli olaylar, ve anekdotlar yoluyla geliştirebileceklerdir. 
·  ana noktaların özetini, tez-sav cümlesinin başka kelimelerle tekrarını ve / veya kendi yorumlarını içeren etkin sonuç paragrafları yazabileceklerdir.
·  okuma veya dinleme metinlerinin ana fikirlerini ve kilit noktalarını belirten kısa kompozisyonlar yazabileceklerdir. 

*Kompozisyon” ile en az 300 kelimeden oluşan orta-üstü düzeyde yazı bütünü kastedilmektedir.  

*Kısa kompozisyon ile 150-225 kelimeden oluşan orta-üstü düzeyde yazı bütünü kastedilmektedir.

Dilbilgisi: Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları

Amaç

Öğrenciler faydalı ve etkin dilsel yapıları öğrenerek bunları lisans eğitimlerinde uygun şekilde kullanacaklardır.

Hedefler

·  Öğrenciler akademik ve akademik olmayan bağlamlarda karşılaştıkları yapılandırılmış metinleri okuyup anlamak için gerekli dilsel yapıları kullanacaklardır. 
·  Öğrenciler iyi organize edilmiş yazılı metni olan dersleri takip etmek ve not almak için gerekli dilsel yapılardan faydalanacaklardır. 
·  Öğrenciler akademik ve akademik olmayan konularda tutarlı yazılı ve / veya sözlü karşılık vermek için gerekli dilsel yapıları kullanacaklardır. 

Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

·  bütün zamanlarla doğru fiil çekimlerini etkin şekilde kullanacaklardır.
·  özne ve yüklemin uyumlu olduğu yapılar kullanacaklardır. 
·  isimlerle uygun zamirleri doğru ve etkin şekilde kullanacaklardır.
·  isimlerle uygun azlık-çokluk zarflarını doğru ve etkin şekilde kullanacaklardır. 
·  etken ve edilgen fiil çatılarını doğru şekilde kullanacaklardır. 
·  başkalarının söylediklerini ve sorduklarını çok sayıda dolaylı aktarım fiili kullanarak aktarabileceklerdir.
·  koşul cümlelerini uygun bağlamlarda doğru şekilde kullanabileceklerdir.
·  durum bildiren, sürmekte olan eylemleri anlatan ve tamamlanmış eylemleri anlatan zamanların farklı işlevleri olan yardımcı fiillerini ayırt edebilecek ve kullanabilcektir.
·  farklı kelime türlerini doğru ve etkili şekilde kullanabilecektir. 
·  fiilimsileri doğru şekilde ve uygun bağlamalarda kullanabileceklerdir.
·  karşılaştırma ve üstünlük yapılarını kullanarak kıyaslama yapabileceklerdir. ·  sıfat, isim ve fiillerle çok çeşitli edat öbekleri kullanabileceklerdir.
·  sıfat, zarf ve isim cümleciklerini ve onların kısaltılmış şekillerini doğru ve etkin şekilde kullanabileceklerdir. 
·  dil kullanımlarını geliştirecek devrik ve vurgulu cümle yapılarını kullanabileceklerdir.  

Kelime Bilgisi: Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları

Amaç  

Yazma ve konuşmada ve akademik metinleri okuma ve dinlemedeki yeterliliklerini geliştirmek için kelime dağarcıklarını genişleteceklerdir. 

Hedefler

·  Öğrenciler akademik metinlerde sık kullanılan kelimeleri öğreneceklerdir. 
·  Öğrenciler akademik ve akademik olmayan okuma ve dinleme metinlerini anlamalarını sağlayacak kelimeleri öğreneceklerdir.
·  Öğrenciler kelime türlerinin farklı yazılışlarına öğreneceklerdir. 
·  Öğrenciler metinlerdeki kelimeleri anlamak için stratejiler öğreneceklerdir.
·  Öğrenciler sözlü ve yazılı anlatımda doğru kelime türlerini kullanacaklardır.
·  Öğrenciler eşdizimli kelimeleri kavrama yetilerini geliştireceklerdir.
·  Öğrenciler bir kelimenin bir okuma ve yazma metninde kullanılan farklı anlamlarını öğrenebileceklerdir.

Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

·  konuşma ve yazmada doğru anlamı vermek için uygun kelimeler kullanabileceklerdir.
· akademik kelimelerin türemiş hallerini kullanabileceklerdir.
·  yazılı ve sözlü çalışmalarına uygun çok çeşitli kelimeleri kullanabileceklerdir. 
·  bağlam ipuçlarını kullanarak kelimelerin anlamlarını bulabileceklerdir. 
·  kelimenin doğru anlamını belirlemek için bağlam ipuçlarını kullanabileceklerdir. 
·  cümledeki kelimelerin türlerini belirleyebileceklerdir.
·  eşdizimli kelimeler kullanarak cümle yazabileceklerdir.
·  birden fazla aynı kelime türü olan kelimelerin farklı anlamlarını ayırt edebileceklerdir.
·  kelimeleri ve kelimelerin farklı türlerini doğru şekilde yazabileceklerdir. 
·  kelimeleri ve kelimelerin farklı türlerini doğru şekilde telaffuz edebileceklerdir.

TOEFL: Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları

Amaç

Akademik programlara kabul için gerekli İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmalarını sağlayacak TOEFL becerilerini kazanacaklardır.

Hedefler

·  Öğrenciler konuşma ve/veya dinleme metninin ana fikir ve detaylarını çıkaracaklardır.
·  Öğrenciler duydukları ve okuduklarını başka kelimelerle ifade edeceklerdir. 
·  Öğrenciler duydukları ve okuduklarını özetleyeceklerdir.
·  Öğrenciler duydukları ile okuduklarını tutarlı yazma ve konuşmada ilişkilendireceklerdir. 

Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler; 

·  bilinmeyen kelime ve kelime öbeklerinin anlamlarını çıkarabilmek için okuma ve dinleme metnindeki bağlam ipuçlarını kullanabileceklerdir.
·  anafikri bulmak için metne göz gezdirebileceklerdir.
·  belli bir bilgiyi bulabilmek için metni tarayabileceklerdir.
·  okuma ve dinleme metinleri için uygun not alma stilleri kullanabileceklerdir.
·  okuma ve dinleme metinlerinin bir bölümü ya da tümü ile ilgili dolaylı ve dolaysız sorulara cevap verebileceklerdir.
·  okuma ve dinleme metinlerindeki bilgiye dayanarak çıkarım yapabileceklerdir.
·  okuma ve dinleme metinlerini anlamak için karmaşık dilsel yapılardan faydalanabileceklerdir. 
·  bir yazarın ya da konuşmacının okuma veya dinleme metnindeki niyet ve / veya amacını çıkarabileceklerdir.
·  yapılandırılmış yoruma dayalı bir kompozisyon yazmak için karmaşık dilsel yapılar kullanabileceklerdir. 
·  bir soruya etkin bir konuşmayla cevap verebileceklerdir.
·  okuma ve yazma metinlerindeki bilgiye dayanarak yapılandırılmış sözlü ve yazılı cevaplar verebilmek için karmaşık dilsel yapılar kullanabileceklerdir.
·  sözlü ve / veya yazılı dil kulanımında çeşitli akademik kelimeler kullanabilecekler.

*Burada okuma metni ile orta-üstü düzeyde ve yaklaşık 700 kelimeden oluşan her türlü bütünlüklü yazı kastedilmektedir.

*Burada dinleme metni ile yaklaşık 500-800 kelimeden oluşan akademik ders ve kampüs konuşmaları kastedilmektedir.

Bireysel Öğrenme

Amaç

Öğrenciler başarılı bir bireysel öğrenme için gerekli strateji geliştireceklerdir. 

Programın sonunda, öğrenciler;

·  bağımsız bir şekilde çalışabileceklerdir.
·  zamanı etkin kullanabileceklerdir.
·  dil öğrencileri olarak güçlü ve zayıf yanlarını teşhis edebileceklerdir.
·  dil öğrenimi için kendi stratejilerini geliştirebileceklerdir.
·  kütüphaneyi etkin şekilde kullanabileceklerdir.