Dinleme & Konuşma: Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları

Amaçlar

 • Öğrenciler ders anlatısı, diyalog, görüşme, ve tartışma gibi metinleri takip etmek ve kavramak için gerekli dinleme becerilerini kazanacaklardır.
 • Öğrenciler üniversite düzeyinde akademik dersleri takip edebilmek için etkin iletişim kurmalarını sağlayacak yeterli konuşma becerilerini geliştireceklerdir.

Hedefler

 • Öğrenciler dinledikleri dersin ana fikrini bulabileceklerdir.
 • Öğrenciler dinledikleri dersteki önemli detayları yakalayabileceklerdir.
 • Öğrenciler önemli detaylar ile daha az önemli detayları ayırt edebileceklerdir.
 • Öğrenciler aktif dinleme stratejileri öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler etkili not alma stratejileri öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler aldıkları notları düşüncelerini organize etmek için kullanacaklardır.
 • Öğrenciler konuyla ilgili kelime ve kelime gruplarını ayırt edebileceklerdir.
 • Öğrenciler bağlama dayanarak çıkarım yapabileceklerdir.
 • Öğrenciler kendilerini akıcı bir şekilde ifade edebileceklerdir.
 • Öğrenciler kendilerini kabul edilebilir bir doğrulukla ifade edebileceklerdir.
 • Öğrenciler fikirlerini anlaşılır biçimde aktarabileceklerdir.
 • Öğrenciler tartışmalara katılabileceklerdir.
 • Öğrenciler farklı kaynaklardan bilgileri analiz edebilecek ve birleştirebileceklerdir.

Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

 • farklı fikirleri ayırt etmek için bağlaşıklık düzeneklerini kullanabileceklerdir.
 • diyaloglar ve derslerdeki kilit terim ve tanımları ayırt edebileceklerdir.
 • konuşmacıların örneklere, sebep – sonuç ilişkilerine, ve kıyaslama – karşılaştırmaya dikkat çekerken kullandıkları ipuçlarını ayırt edebileceklerdir.
 • duyduklarına dayanarak tahminde bulunabileceklerdir.
 • konuşmacının bakış açısını anlayabileceklerdir.
 • etkili not almak için sembol ve / veya kısaltmalar kullanabileceklerdir.
 • bireysel olarak fikirlerini ifade edebileceklerdir.
 • grup tartışmalarında fikirlerini ifade edebileceklerdir.
 • düşüncelerini ifade ederken doğru dilsel yapıları kullanabileceklerdir.
 • düşüncelerini ifade ederken doğru kelimeleri kullanabileceklerdir.
 • dinleme metnindeki önemli bilgileri başka kelimelerle anlatabileceklerdir.
 • arklı kaynaklardan fikirler çıkartarak buna dayalı bir konuşma yapabileceklerdir.
*Burada dinleme metni ile en az 600 kelimeden oluşan orta-üstü düzeyde ders anlatıları kastedilmektedir.

Birleşik Beceriler:  Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları 

Amaç

Öğrenciler becerilerin birleştirilmesi yoluyla lisans eğitimlerine devam etmek için çeşitli akademik konularda akademik metinleri anlamalarını sağlayacak gerekli okuma becerileriyle donatılacaktır.

Hedefler


 • Öğrenciler bir okuma metninde geçen önemli bilgi ve gerçekleri kavrayacaklardır.
 • Öğrenciler bir metindeki ana fikirle yardımcı fikirler arasındaki farkı anlayacaklardır.
 • Öğrenciler bir kelimenin metinde kullanıldığı anlamını anlayabileceklerdir.
 • Öğrenciler metindeki bir ifadede ya da metnin bir bölümünde verilen bilgiye dayanarak çıkarımda bulunabileceklerdir.
 • Öğrenciler metinde ima edilen fikirleri algılayabileceklerdir.
 • Öğrenciler bir okuma metninin organizasyon şeklini ve amacını anlayabileceklerdir.
 • Öğrenciler başka bir kaynaktaki fikirleri kendi kelimeleriyle yazabileceklerdir.
 • Öğrenciler farklı kaynaklardaki bilgileri birleştirerek yazılı ve sözlü cevaplar verebileceklerdir.

Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

 • bir okuma metnindeki bir kelime ve / veya tamlamanın anlamını bulmak için bağlamdaki ipuçlarını kullanabileceklerdir.
 • bir okuma metninden  anlamı, detayları ve / veya çıkarımları anlamak için metin içerisindeki bilgiyi kullanabileceklerdir.
 • metindeki belli zamir vs. gibi öğelerin neyi işaret ettiğini anlayabilmek için metin içerisindeki bilgiyi kullanabileceklerdir.
 • anafikri bulmak için metinde hızla göz gezdirebileceklerdir.
 • belli bir bilgiyi bulabilmek için metni tarayabileceklerdir.
 • bir okuma metnindeki önemli noktaları başka kelimelerle anlatabileceklerdir.
 • bir okuma metninin taslağını çıkartabilecek ve / veya tamamlayabileceklerdir.
 • bir okuma metninde verilen bilgileri sınıflandırabileceklerdir.
 • bir okuma metninden yazarın niyetini ve / veya amacını çıkarabileceklerdir.
 • farklı kaynaklardaki fikir ve / veya bilgileri kıyaslayabilecek ve karşılaştırabileceklerdir.
 • farklı kaynaklardaki bilgileri sentezleyerek yazılı ve sözlü karşılık verebileceklerdir.
*Burada okuma metni ile orta-üstü düzeyde ve en az 500 kelimeden oluşan metinler kastedilmektedir.

Yazma: Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları 

Amaç

Öğrenciler lisans eğitimlerinde gerekli olan akademik metinleri yazmalarını sağlayacak önemli yazma becerileri geliştireceklerdir.

Hedefler

 • Öğrenciler beyin fırtınası yapabilecek ve fikirlerini organize edebileceklerdir.
 • Öğrenciler yazma tekniklerini uygun şekilde kullanabileceklerdir.
 • Öğrenciler metinlerini geliştirmek için uygun bağlaşıklık düzeneklerini kullanabileceklerdir.
 • Öğrenciler fikirlerini tam olarak ifade edecek uygun kelimeleri seçebileceklerdir.
 • Öğrenciler dilbilgisi kurallarına uygun basit ve bileşik cümleler yazabileceklerdir.
 • Öğrenciler tutarlı ve bütünlüklü paragraflar yazabileceklerdir.
 • Öğrenciler yazma becerilerini geliştirmek için bir cümleyi başka kelimelerle ifade etmeyi öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler yazma becerilerini geliştirmek için özet çıkarmayı öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler tez-sav cümlesi, giriş paragrafı, gelişme paragrafları ve sonuç paragrafı içeren tutarlı, mantıklı ve organize yoruma dayalı kompozisyonlar yazabileceklerdir.
 • Öğrenciler okuma ve dinleme metinlerindeki bilgilere dayanarak yazılı cevaplar verebileceklerdir.

Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

 • taslak hazırlayabileceklerdir.
 • noktalama, büyük-küçük harf ve imla kurallarını uygun şekilde kullanabileceklerdir.
 • paralel yapıları doğru ve etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
 • metinlerini geliştirmek için çeşitli bağlaçlar, geçiş kelimeleri, zamirler ve artikeller kullanabileceklerdir.
 • metinle ilgili geniş bir yelpazede kelime bilgisinden yararlanabilecektir.
 • kelime türlerini doğru kullanabileceklerdir.
 • yarım cümle, bağsız cümle ve / veya noktalanmamış cümle kullanmadan metinler yazabileceklerdir.
 • ana fikri içeren bir konu cümlesi, destekleyen detaylarla açıklanmış gelişme cümleleri ve ana noktaları özetleyen bir sonuç cümlesinden oluşan paragraflar yazabileceklerdir.
 • yazılacak paragrafın türüne uygun sıralama stilleri kullanabileceklerdir.
 • kompozisyonlarında konu ve ana fikri içeren anlaşılır konu cümleleri yazabileceklerdir.
 • kompozisyonlarının gelişme paragraflarını örnekler, belli olaylar, ve anekdotlar yoluyla geliştirebileceklerdir.
 • ana noktaların özetini, tez-sav cümlesinin başka kelimelerle tekrarını ve / veya kendi yorumlarını içeren etkin sonuç paragrafları yazabileceklerdir.
 • okuma veya dinleme metinlerinin ana fikirlerini ve kilit noktalarını belirten kısa kompozisyonlar yazabileceklerdir.

*Kompozisyon” ile en az 300 kelimeden oluşan orta-üstü düzeyde yazı bütünü kastedilmektedir.

*Kısa kompozisyon ile 150-225 kelimeden oluşan orta-üstü düzeyde yazı bütünü kastedilmektedir.

Dilbilgisi: Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları

Amaç

Öğrenciler faydalı ve etkin dilsel yapıları öğrenerek bunları lisans eğitimlerinde uygun şekilde kullanacaklardır.

Hedefler

 • Öğrenciler akademik ve akademik olmayan bağlamlarda karşılaştıkları yapılandırılmış metinleri okuyup anlamak için gerekli dilsel yapıları kullanacaklardır.
 • Öğrenciler iyi organize edilmiş yazılı metni olan dersleri takip etmek ve not almak için gerekli dilsel yapılardan faydalanacaklardır.
 • Öğrenciler akademik ve akademik olmayan konularda tutarlı yazılı ve / veya sözlü karşılık vermek için gerekli dilsel yapıları kullanacaklardır.

Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

 • bütün zamanlarla doğru fiil çekimlerini etkin şekilde kullanacaklardır.
 • özne ve yüklemin uyumlu olduğu yapılar kullanacaklardır.
 • isimlerle uygun zamirleri doğru ve etkin şekilde kullanacaklardır.
 • isimlerle uygun azlık-çokluk zarflarını doğru ve etkin şekilde kullanacaklardır.
 • etken ve edilgen fiil çatılarını doğru şekilde kullanacaklardır.
 • başkalarının söylediklerini ve sorduklarını çok sayıda dolaylı aktarım fiili kullanarak aktarabileceklerdir.
 • koşul cümlelerini uygun bağlamlarda doğru şekilde kullanabileceklerdir.
 • durum bildiren, sürmekte olan eylemleri anlatan ve tamamlanmış eylemleri anlatan zamanların farklı işlevleri olan yardımcı fiillerini ayırt edebilecek ve kullanabilcektir.
 • farklı kelime türlerini doğru ve etkili şekilde kullanabilecektir.
 • fiilimsileri doğru şekilde ve uygun bağlamalarda kullanabileceklerdir.
 • karşılaştırma ve üstünlük yapılarını kullanarak kıyaslama yapabileceklerdir. ·  sıfat, isim ve fiillerle çok çeşitli edat öbekleri kullanabileceklerdir.
 • sıfat, zarf ve isim cümleciklerini ve onların kısaltılmış şekillerini doğru ve etkin şekilde kullanabileceklerdir.
 • dil kullanımlarını geliştirecek devrik ve vurgulu cümle yapılarını kullanabileceklerdir.

Kelime Bilgisi: Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları

Amaç


Yazma ve konuşmada ve akademik metinleri okuma ve dinlemedeki yeterliliklerini geliştirmek için kelime dağarcıklarını genişleteceklerdir.

Hedefler

 • Öğrenciler akademik metinlerde sık kullanılan kelimeleri öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler akademik ve akademik olmayan okuma ve dinleme metinlerini anlamalarını sağlayacak kelimeleri öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler kelime türlerinin farklı yazılışlarına öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler metinlerdeki kelimeleri anlamak için stratejiler öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler sözlü ve yazılı anlatımda doğru kelime türlerini kullanacaklardır.
 • Öğrenciler eşdizimli kelimeleri kavrama yetilerini geliştireceklerdir.
 • Öğrenciler bir kelimenin bir okuma ve yazma metninde kullanılan farklı anlamlarını öğrenebileceklerdir.

Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

 • konuşma ve yazmada doğru anlamı vermek için uygun kelimeler kullanabileceklerdir.
 • akademik kelimelerin türemiş hallerini kullanabileceklerdir.
 • yazılı ve sözlü çalışmalarına uygun çok çeşitli kelimeleri kullanabileceklerdir.
 • bağlam ipuçlarını kullanarak kelimelerin anlamlarını bulabileceklerdir.
 • kelimenin doğru anlamını belirlemek için bağlam ipuçlarını kullanabileceklerdir.
 • cümledeki kelimelerin türlerini belirleyebileceklerdir.
 • eşdizimli kelimeler kullanarak cümle yazabileceklerdir.
 • birden fazla aynı kelime türü olan kelimelerin farklı anlamlarını ayırt edebileceklerdir.
 • kelimeleri ve kelimelerin farklı türlerini doğru şekilde yazabileceklerdir.
 • kelimeleri ve kelimelerin farklı türlerini doğru şekilde telaffuz edebileceklerdir.

TOEFL: Amaçlar, Hedefler ve Öğrenme Çıktıları

Amaç


Akademik programlara kabul için gerekli İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmalarını sağlayacak TOEFL becerilerini kazanacaklardır.

Hedefler

 • Öğrenciler konuşma ve/veya dinleme metninin ana fikir ve detaylarını çıkaracaklardır.
 • Öğrenciler duydukları ve okuduklarını başka kelimelerle ifade edeceklerdir.
 • Öğrenciler duydukları ve okuduklarını özetleyeceklerdir.
 • Öğrenciler duydukları ile okuduklarını tutarlı yazma ve konuşmada ilişkilendireceklerdir.

Öğrenme Çıktıları

Programın sonunda, öğrenciler;

 • bilinmeyen kelime ve kelime öbeklerinin anlamlarını çıkarabilmek için okuma ve dinleme metnindeki bağlam ipuçlarını kullanabileceklerdir.
 • anafikri bulmak için metne göz gezdirebileceklerdir.
 • belli bir bilgiyi bulabilmek için metni tarayabileceklerdir.
 • okuma ve dinleme metinleri için uygun not alma stilleri kullanabileceklerdir.
 • okuma ve dinleme metinlerinin bir bölümü ya da tümü ile ilgili dolaylı ve dolaysız sorulara cevap verebileceklerdir.
 • okuma ve dinleme metinlerindeki bilgiye dayanarak çıkarım yapabileceklerdir.
 • okuma ve dinleme metinlerini anlamak için karmaşık dilsel yapılardan faydalanabileceklerdir.
 • bir yazarın ya da konuşmacının okuma veya dinleme metnindeki niyet ve / veya amacını çıkarabileceklerdir.
 • yapılandırılmış yoruma dayalı bir kompozisyon yazmak için karmaşık dilsel yapılar kullanabileceklerdir.
 • bir soruya etkin bir konuşmayla cevap verebileceklerdir.
 • okuma ve yazma metinlerindeki bilgiye dayanarak yapılandırılmış sözlü ve yazılı cevaplar verebilmek için karmaşık dilsel yapılar kullanabileceklerdir.
 • sözlü ve / veya yazılı dil kulanımında çeşitli akademik kelimeler kullanabilecekler.

*Burada okuma metni ile orta-üstü düzeyde ve yaklaşık 700 kelimeden oluşan her türlü bütünlüklü yazı kastedilmektedir.

*Burada dinleme metni ile yaklaşık 500-800 kelimeden oluşan akademik ders ve kampüs konuşmaları kastedilmektedir.

Bireysel Öğrenme

Amaç

Öğrenciler başarılı bir bireysel öğrenme için gerekli strateji geliştireceklerdir.

Programın sonunda, öğrenciler;

 • bağımsız bir şekilde çalışabileceklerdir.
 • zamanı etkin kullanabileceklerdir.
 • dil öğrencileri olarak güçlü ve zayıf yanlarını teşhis edebileceklerdir.
 • dil öğrenimi için kendi stratejilerini geliştirebileceklerdir.
 • kütüphaneyi etkin şekilde kullanabileceklerdir.